085-0831200 info@hbpunt.nl

Algemene voorwaarden

Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

Algemene Voorwaarden

De ouders/voogd verklaren de informatie over de komende begeleiding voor hun kind te hebben gehoord en begrepen en de volgende informatie te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan:

•          Indien nodig en in het belang van het kind, kan er informatie bij de huisarts/specialist/school worden ingewonnen en eventueel gedurende de behandeling of achteraf verslag gedaan aan de huisarts/specialist/school. Hiervoor wordt altijd eerst schriftelijke toestemming gevraagd aan ouders/voogd.

•          Begeleider wordt betaald door de ouders, werkt echter in dienst van het belang van het kind en volgens de rechten van het kind. Het kind is de cliënt. HBpunt is een gecontracteerde specialistische jeugdzorgaanbieder voor de provincie Friesland. Dat houdt in dat begeleidingen/behandelingen veelal overheidshalve gefinancierd zullen worden.

•          Begeleider is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, gezaghebbende ouder(s) akkoord moet(en) gaan met de begeleiding, door beiden het Kindplan te ondertekenen.

Zonder handtekening van gezaghebbende ouder(s) kan de begeleiding niet starten.

•          Voor het opsturen van een verslag over de behandeling aan derden, geldt dezelfde regel. De begeleider vraagt hiervoor toestemming nadat aan de ouders/de voogd en het kind vanaf twaalf jaar is uitgelegd wat de inhoud is van het verslag, aan wie het wordt toegestuurd en met welk doel dit gebeurt.

•          De begeleider is gehouden aan de beroepscode. Dat houdt in dat alle informatie betreffende het kind vertrouwelijk is. De gezaghebbende ouders/de voogd worden op hoofdlijnen over de inhoud en de resultaten van de begeleiding geïnformeerd. De begeleider zal de ouders/de voogd in ieder geval ook informeren als in de begeleiding risico’s op een bedreiging van de ontwikkeling van het kind naar voren komen.

•          Na een sessie kan er een na-effect bij het kind teweeggebracht worden. Dit kan een gevolg zijn van ontlading of verwerking. U kunt hierbij denken aan een snelle overprikkeling, boosheid, moe zijn of emoties die naar boven komen. Houdt u hiermee rekening en neem contact op met de begeleider wanneer u zich zorgen maakt.

•          HBpunt is gecontracteerde specialistische jeugdzorgaanbieder voor de provincie Friesland.

Om hiervoor in aanmerking te komen is een verwijzing van een (huis)arts, jeugdarts, specialist of gebiedsteam van de gemeente nodig. Financiering geschiedt vervolgens overheidshalve.

•          Hierbij verklaart u dat u in kennis gesteld ben over het klachtenreglement en de geschillencommissie zoals HBpunt die hanteert en bij aangesloten is.

Betalingsvoorwaarden

•          Mocht er sprake zijn van verwijzing: facturering geschied tussen HBpunt en Sociaal

Domein Friesland,  middels Zorg In Natura tarief. U zult geen factuur ontvangen.

•          De begeleider is gehouden aan de beroepscode en de beroepsprofiel zoals deze weggeschreven en gedeponeerd is door de SKJ. Dit houdt onder andere in dat alle informatie betreffende het kind vertrouwelijk is en de begeleider geheimhoudingsplicht heeft, mits het kind zichzelf en/of anderen niet in gevaar zal brengen.

•          Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Annulering kan zowel telefonisch, per mail, of per WhatsApp door gegeven worden.

KVK90615514